Patiënt veiligheid en kwaliteit

Algemeen

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen in de zorg in (Wkkgz) in werking. Deze wet streeft een verdere verbetering van de kwaliteit van zorgverlening na. Probeert klachten en geschillen beter te regelen voor patiënten.

Klachten

De Wkkgz gaat over klachten die te maken hebben met beslissingen en bejegening van een zorgverlener in het kader van de zorgverlening. Dit zijn bijv.klachten die gaan over de communicatie gedurende de zorgverlening, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgverlener juist nalaat te doen.

De wet gaat ook over klachten die te maken hebben met het niet beantwoorden van vragen die de informatieplicht van de zorgaanbieder raken.

Doel van de wet is om zo snel mogelijk een oplossing voor de bestaande klacht of uiting van onvrede te vinden. Het liefst samen in een goed gesprek. De klachtenfunctionaris kan hierbij een belangrijke rol hebben. Dit is een informele aanpak. De beroepsverening N.V.O. stelt een gratis klachtenfunctionaris ter beschikking voor osteopaten die lid zijn van N.V.O.

Brochure Klachtenregeling

Geschillen

Mocht er geen oplossing komen ondanks de informele aanpak, dan moet er een officiële klacht ingediend worden (schriftelijk/electronisch). De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen 6 weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen. De klachtenfunctionaris kan zo nodig helpen bij het omschrijven van de klacht.

Wanneer de cliënt niet tevreden is met de afhandeling van de klacht dan kan het voorgelegd worden aan de geschillencomissie.

Brochure Geschillencommissie

Incidenten melden

De wkkgz stimuleert openheid van zorgaanbieders over incidenten die hebben plaatsgevonden en het leren daarvan. Met incidenten wordt bedoel: fouten of onbedoelde gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de zorgverlening.

De wet verplicht iedere zorgaanbieder een systeem voor veilig incident melden te hebben. Doel is om de kwaliteit van de zorg binnen de eigen organisatie te verbeteren, door intern met elkaar te leren van incidenten.

Bij incidenten met schade voor cliënt moet dit met de cliënt besproken worden.

BSN en identiteit vaststellen

Verder zijn wij per 1 januari 2017 verplicht uw BSN te noteren en uw identiteit te verifiëren. Dit om bij communicatie met andere zorgverleners ervoor zorg te dragen dat dezelfde persoon gekoppeld is aan de BSN.

Klachten

Hoe om te gaan met een klacht?

Heeft u een klacht? Praat erover met uw osteopaat!

Wij hopen natuurlijk dat het niet nodig is. In onze osteopathiepraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u toch een klacht heeft. Uw klacht kan gaan over de osteopaat, de voedingsdeskundige of de praktijkassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijv. het telefonische contact. Bespreek uw klacht eerst met uw osteopaat. U kunt hiervoor een persoonlijk gesprek aanvragen. Uw osteopaat zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Komt u er met uw osteopaat niet uit?

Komt u er samen met uw osteopaat er niet uit? Dien dan een schriftelijk een klacht in bij uw osteopaat. Na ontvangst van uw schriftelijk ingediende klacht neemt de osteopaat contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. Uw osteopaat moet binnen 6 weken na het indienen van de klacht, schriftelijk aan u mededelen tot welk oordeel hij zij is gekomen en of er tot maatregelen is besloten. De klachtenfunctionaris ontvangt een afschrift. Voor meer informatie zie brochure klachtenregeling.

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan de osteopaat voorleggen:

  • Stuur uw klacht per mail naar info@osteopathie-markelo.nl
  • Stuur een brief naar:
    • Osteopathie Markelo, t.a.v. betreffende osteopaat
    • Goorseweg 5
    • 7475 BB Markelo

Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene vermelden.

Heeft u moeite uw klacht te formuleren dan kunt u direct contact opnemen met het secretariaat van het N.R.O.

Vragen of een klacht? Neem contact op met het NRO secretariaat (030-3040015).

Bent u niet tevreden met de oplossing?

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschillencommissie Osteopathie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Voor meer informatie kunt u de brochure Geschillencommissie raadplegen of kijken op www.degeschillencommissie.nl.

Privacy en geheimhouding.

Als er een klacht wordt ingediend, dan wordt daar vertrouwelijk mee om gegaan. Dat betekent dat gegevens alleen ter beschikking worden gesteld aan de personen die betrokken zijn bij de behandeling van de klacht.